housebuilding-1407499_1920.jpg

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

001-insurance-2.png

​כן ביטוחים תדאג לקבלן לכל הכיסויים אשר ידרשו בכדי לכסות את הקבלן מנזק עתידי שיכול להפתיע.

ביטוח עבודות קבלניות כולל: ביטוח העבודות עצמן ביטוח צד שלישי ביטוח חבות מעבידים רעידת אדמה נזקי טבע ועוד המון תחומים שונים שיגעו לאותו הקבלן ספיציפית.

 

ניתן להרחיב בפוליסות נפרדות ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר.